ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน Inter-Hospotal Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 2