ข่าวและกิจกรรม

โลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 7 "รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย"