ข่าวและกิจกรรม

โลหิตวิทยาพบประชาชนครั้งที่ 7 เรื่อง "รู้จัก รู้ทัน เข้าใจ ฮีโมฟีเลีย"


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977