ข่าวและกิจกรรม

การประชุมกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  และ Asia-Pacific Blood and Bone Marrow  Transplantation 2010 (APBMT 2010)

การประชุมกลางปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  และ
Asia-Pacific Blood and Bone Marrow Transplantation 2010 (APBMT 2010)

 

                     สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย จะจัดงานประชุมกลางปีของสมาคมในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮิลตัน อาคาเดียภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศมากมายร่วมบรรยายความรู้ทางโลหิตวิทยาและมะเร็ง สำหรับปีนี้นับเป็นโอกาสพิเศษที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ  Asia-Pacific Blood and Bone Marrow Transplantation 2010  (APBMT 2010)  ซึ่งจะจัดต่อจากงานประชุมกลางปีคือ  วันที่ 29-31ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมฮิลตัน เช่นกัน งานนี้มีแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จาก อเมริกา ยุโรปและประเทศในภูมิภาค Asia-Pacific เข้าร่วมบรรยายและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก นำมาซึ่งการพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ตันกำเนิดเม็ดเลือดของประเทศเราให้ทัดเทียมนานาประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2553

เวลา

รายการ

12.00-13.30

 Luncheon Symposium  - Roche

13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00

ประธาน:  พญ. ถนอมศรี  ศรีชัยกุล           ประธานร่วม:  นพ. กิตติ  ต่อจรัส

Lecture 1   Red cell membrane defects                            พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
Lecture 2   Inflammatory anemia                                  นพ. สุภร  จันท์จารุณี
Lecture 3   Hematologic problems in dengue infection      พญ. ดารินทร์  ซอโสตถิกุล

15.00-15.30

พัก

15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00

ประธาน:   พญ. สุคนธ์  วิสุทธิพันธ์            ประธานร่วม:   พญ. วันดี  นิงสานนท์

Lecture 4   Inherited platelet disorders                                     นพ. ชาญชัย  ไตรวารี
Lecture 5   Deep vein thrombosis                                  นพ. พันธุ์เทพ  อังชัยสุขศิริ
Lecture 6   Hematologic problems in pregnancy                       นพ. วิชัย  ประยูรวิวัฒน์

17.00-18.30

Dinner Symposium – BMS

 

วันพฤหัสที่ 28  ตุลาคม  2553

เวลา

หัวข้อบรรยาย

วิทยากร

08.30-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00

ประธาน: พญ. บุญสม  ชัยมงคล          ประธานร่วม: พญ. อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

Lecture 7   von Willebrand disease                                  นพ. ธีระ ฤชุตระกูล
Lecture 8   Refractory ITP                                     นพ. ยิ่งยง  ชินธรรมมิตร์
Lecture 9   Bleeding in vascular diseases                   นพ. พลภัทร  โรจน์นครินทร์

10.00-10.30

พัก

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00

ประธาน:  พญ ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา  ประธานร่วม:  ดร. อ้อยทิพย์ ณ ถลาง

Lecture 10  AIHA                                               นพ. วันชัย  วนะชิวนาวิน
Lecture 11  Hypereosinophilic syndrome                    นพ. เอกพันธ์  คุรุพงศ์
Lecture 12  Apheresis in hematologic diseases            นพ. วิโรจน์  จงกลวัฒนา

12.00-13.30

Luncheon Symposium  - Novartis


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977