ข่าวและกิจกรรม

ขอเรียนเชิญสมาชิกชมรมโรคมะเร็งเด็กแห่งประเทศไทยเข้าร่วมงาน Inter-Hospital Conference สาขา Pediatric Hematology/Oncology ครั้งที่ 4