ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญเสนอโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

เนื่องด้วย คณะอนุกรรมการฝ่าย Palliative care สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย มีประสงค์ให้มีการยกระดับการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care 

จึงขอเชิญสมาชิกส่งโครงการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบ palliative care 

โดยคณะอนุกรรมการฯ ให้ทุนสนับสนุน โครงการละ 50,000 บาท จำนวน 10 ทุน

และพิเศษโครงการละ 100,000 บาท สำหรับโครงการจากสถาบันโรงเรียนแพทย์

*คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด*

 

ส่งแบบเสนอโครงการ และสอบถามข้อมูล ได้ที่ คุณโสมพรรณ ทับเจริญ: sommaphun.t@gmail.com