ข่าวและกิจกรรม

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับงาน AFH2014

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับงาน AFH2014

CME      13.5  credit

CMTE    16.5  credit

CNE        10*  credit  (*หมายถึงหน่วยคะแนนที่พยาบาลสามารถนำไปใช้ได้เพียง 10 ใน 50 หน่วยคะแนนใน 5 ปีของการสะสมหน่วยคะแนนของการต่อใบอนุญาตแต่ละรอบ)


ที่อยู่สมาคม

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
The Thai Society of Hematology
ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี เลขที่ 2
ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
: 02-716-5977